Στόχος του GRUBLES (Νορβηγική λέξη που σημαίνει στοχάζομαι) είναι η εξαγωγή γεωεντοπισμένων χαρακτηριστικών μιας περιοχής με τη χρήση μηχανικής όρασης σε φωτογραφίες, πανοραμικές ή 360 μοιρών. Σε πρώτη φάση θα γίνεται συλλογή φωτογραφιών με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού, με κάθε φωτογραφία να περιέχει το στίγμα της με τη χρήση GPS αλλά και τον προσανατολισμό της κάμερας με χρήση πυξίδας. Σε δεύτερη φάση, οι φωτογραφίες θα επεξεργάζονται στην πλατφόρμα StreetScouting που θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο του έργου και θα παράγονται, με τεχνολογίες βαθιάς μάθησης και νευρωνικών δικτύων, πρωτογενείς δείκτες, όπως η ύπαρξη δένδρων, ιστών οδοφωτισμού και φωτιστικών σωμάτων, κάδων/καταστημάτων και πεζοδρομίων, αλλά και αυτοκινήτων. Σε τρίτη φάση, τα πρωτογενή αυτά στοιχεία θα μπορούν να εξαχθούν με στόχο να γίνει μια στατιστική ανάλυση, με την οποία θα βρεθούν συσχετίσεις των πρωτογενών δεικτών με αλλά δευτερογενή – όπως το μορφωτικό επίπεδο των κατοίκων, ο δείκτης ανεργίας, οι τιμές ακινήτων κλπ – δεδομένα που είναι διαθέσιμα από την ΕΛΣΤΑΤ και την INFODIM. Στόχος της τρίτης φάσης είναι η εξαγωγή μέσα από ένα στατιστικό μοντέλο βασικών χαρακτηριστικών ποιότητας ζωής, με μόνη είσοδο τις φωτογραφίες από το δρόμο.

Πακέτα εργασίας

Συλλογή Δεδομένων

Συλλογή φωτογραφιών, πανοραμικών ή 360 μοιρών, μέσω οδήγησης σε ένα αστικό περιβάλλον που θα περιέχει πληροφορίες στίγματος και προσανατολισμού. Με αυτόν τον τρόπο δύναται η μαζική συλλογή φωτογραφιών, οι οποίες και θα εισέρχονται στην πλατφόρμα StreetScouting.

Πρωτογενή/Δευτερογενή Χαρακτηριστικά

Εντοπισμός και εξαγωγή γεωεντοπισμένων πρωτογενών χαρακτηριστικών από μια εικόνα με τη χρήση τεχνολογιών βαθιάς μάθησης και εντοπισμός δευτερογενών χαρακτηριστικών σε επίπεδο χάρτη σε κάποιες δειγματοληπτικά επιλεγμένες περιοχές ενδιαφέροντος.

Δημιουργία Μοντέλου

Συσχέτιση πρωτογενών χαρακτηριστικών με δευτερογενή χαρακτηριστικά με γραμμικές και μη γραμμικές στατιστικές μεθόδους με στόχο την εύρεση ενός μοντέλου.

Καινοτομία Ερευνητικού Έργου

Το προτεινόμενο έργο παράγει ένα καινοτόμο προϊόν σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς μειώνει εντυπωσιακά το κόστος και το χρόνο συλλογής, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει την ποιότητα γεωεντοπισμένων πληροφοριών που μπορεί να έχει στην διάθεσή του ένας δήμος ή μία εταιρεία.

Φορείς Υλοποίησης

DataScouting

Η DataScouting είναι εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού και τεχνολογικών υπηρεσιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών με εξειδίκευση στη δημιουργία καινοτόμων λύσεων για την παρακολούθηση μέσων μαζικής ενημέρωσης και διαχείριση/ανάλυση πληροφορίας σε βιβλιοθήκες και αρχεία.

INFODIM

Η INFOΔΗΜ ιδρύθηκε το 1992 και υπήρξε η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα με αποκλειστικό αντικείμενο τις εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS).
Η INFOΔΗΜ έχει δημιουργήσει πολλές καινοτόμες εφαρμογές και εξειδικευμένα λογισμικά στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της γεωπληροφορικής και της διαχείρισης χωρικών δεδομένων.
Διαθέτει εξαιρετικά σύγχρονο εξοπλισμό που υποστηρίζει όλους τους τομείς δραστηριοτήτων της αποτελώντας μία από τις πλέον εξοπλισμένες και σύγχρονες εταιρείες στην Ελλάδα. Η εταιρεία κατέχει ευρεία εμπειρία και εξειδίκευση στο σχεδιασμό, ανάπτυξη, διαχείριση, λειτουργία και τεχνική υποστήριξη σύνθετων πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης και παρακολούθησης χωρικών και περιγραφικών δεδομένων.

Νέα / Ανακοινώσεις

Ολοκλήρωση παραδοτέου Π2.3.1.

Στο συγκεκριμένο παραδοτέο αναλύονται τα μέρη του αρθρώματος, στα οποία περιλαμβάνεται παρουσίαση της απόδοσης τους πάνω σε υποσύνολο δεδομένων, τα οποία έχουν υλοποιηθεί έως τώρα.

Μ12

Ολοκλήρωση παραδοτέου Π2.2.1.

Σκοπός του παρόντος παραδοτέου είναι να περιγράψει τα αρθρώματα λογισμικού τα οποία είναι υπεύθυνα για τη συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων καθώς επίσης τη διαδικασία επισήμανσης και τον μηχανισμό σύνδεσης της με τα αρθρώματα αυτά.

Μ12

Ολοκλήρωση παραδοτέου Π2.1.1.

Περιγραφή του συστήματος και των διαδικασιών συλλογής φωτογραφιών καθώς επίσης των επιμέρους αρθρωμάτων λογισμικού, των επιμέρους μονάδων υλικού και των διασυνδέσεων αυτών με στόχο τη συλλογή των δεδομένων εικόνας και βίντεο.

Μ6

Ολοκλήρωση παραδοτέου Π1.2.1.

Περιγραφή της αρχιτεκτονικής των επιμέρους υποσυστημάτων καθώς και του συνολικού συστήματος παρέχοντας μια σαφή επισκόπηση της συνολικής λειτουργίας της πλατφόρμας, των μηχανισμών διασύνδεσης των αρθρωμάτων αλλά και της ροή των δεδομένων του συστήματος.

Μ6

Ολοκλήρωση παραδοτέου Π1.3.1.

Περιγραφή διαδικασίων που ακολουθούνται από το σύστημα για την Συμμόρφωση των δεδομένων που θα εισάγονται αλλά και θα παράγονται από το σύστημα με τον Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) καθώς και περιγραφή των παραγόμενων πρωτεύοντων και δευτερεύοντων στοιχείων της πλατφόρμας.

Μ4

Ολοκλήρωση παραδοτέου Π1.1.1.

Περιγραφή των λειτουργικών και μη λειτουργικών απαιτήσεων των τελικών χρηστών σε σχέση με τα δεδομένα τα οποία θα συλλέγονται στο τελικό σύστημα καθώς και τις διαδικασίες συλλογής δεδομένων.

Μ4